UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

1. WSTĘP

1.1. Odwiedzając którąkolwiek z sekcji witryny play-score.com (zwanej dalej “witryną”), użytkownik wyraża zgodę na wszystkie klauzule Umowy użytkownika (zwanej dalej “umową”), Polityki prywatności i warunków działalności reklamowej. Zaleca się zapoznanie się ze wszystkimi klauzulami umowy przed zaakceptowaniem wszystkich jej warunków. Jeśli nie chcesz lub nie możesz zgodzić się na określone warunki i ich przestrzegać, zalecamy nie korzystanie ze strony. Każde użycie witryny będzie równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich klauzul i warunków niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI

2. STRONY

2.1. Wszystkie klauzule umowy, w tym zaimki “my”, “nas”, “nasz” lub “firma”, odnoszą się do firmy, z którą użytkownik zawiera umowę na mocy powyższej klauzuli.

3. ZMIANA WARUNKÓW

3.1. Mamy prawo do wprowadzania wszelkich zmian, edycji, aktualizacji i poprawiania umowy z wybranych powodów: handlowych, prawnych, a także z powodów związanych z obsługą klienta. Wszystkie klauzule umowy znajdujące się na stronie internetowej są aktualne i stają się prawomocne w momencie ich opublikowania. Będziemy informować odwiedzających o wszelkich zmianach, poprawkach i uzupełnieniach, umieszczając tekst zmienionej umowy na stronie internetowej. Odwiedzający ma obowiązek sprawdzenia aktualnej wersji umowy. Firma ma prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego informowania o tym odwiedzających.

4. ZMIANY NA STRONIE

4.1. Mamy prawo do zmiany lub uzupełnienia usług oferowanych na stronie w celu utrzymania i aktualizacji zasobów internetowych w dowolnym momencie, według własnego uznania.

5. BŁĘDY SYSTEMOWE

5.1. Jeśli podczas gry dojdzie do nieprawidłowego funkcjonowania strony, firma dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej naprawić zaistniałą sytuację. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu narzędzi informatycznych, które powstały w wyniku działania sprzętu używanego przez użytkowników do uzyskania dostępu do strony, jak również za awarie w działaniu dostawców Internetu.

6. OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Użytkownik samodzielnie decyduje o korzystaniu lub niekorzystaniu z usług witryny. Wszelkie działania użytkownika i ich konsekwencje są wynikiem jego osobistego wyboru.
6.2. Witryna działa zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Nie udzielamy żadnych dodatkowych gwarancji ani oświadczeń dotyczących witryny i oferowanych na niej usług, tym samym wyłączając naszą odpowiedzialność (w zakresie przewidzianym przez prawo) za wszelkie dorozumiane gwarancje.
6.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie prawa, zaniedbania, straty i szkody, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć na bieżąco. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zasobów, do których można uzyskać dostęp za pomocą tej strony.

7. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1. Wszystkie treści na stronie podlegają prawom autorskim i innym prawom własności będącym własnością firmy. Wszystkie materiały do pobrania i wydrukowania znajdujące się na stronie mogą być pobrane tylko na jeden komputer. Drukowanie tych materiałów jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
7.2. Korzystanie z witryny nie daje użytkownikowi żadnych praw do własności intelektualnej stanowiących własność firmy lub osób trzecich.
7.3. Jakiekolwiek użycie lub reprodukcja nazwy marki, znaków towarowych, logo i innych materiałów promocyjnych prezentowanych w witrynie jest zabronione.
7.4. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, koszty i wydatki poniesione w związku z jego niedozwolonymi działaniami. Użytkownicy muszą natychmiast powiadomić firmę, jeśli dowiedzą się o dokonaniu jakiegokolwiek zabronionego działania i zapewnić wszelką niezbędną pomoc w dochodzeniu, które firma może przeprowadzić w oparciu o dostarczone informacje.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych w zakresie formy, w jakiej firma wykorzystuje dane osobowe otrzymane od użytkownika za pośrednictwem witryny. Oznacza to, że z najwyższą powagą podchodzimy do naszych obowiązków związanych z wykorzystywaniem danych osobowych użytkowników. Firma wykorzystuje dane osobowe dostarczone przez użytkowników w pełnej zgodności z Polityką Prywatności.
8.2. Podając dane osobowe, użytkownicy zgadzają się na to, że mamy prawo przetwarzać ich dane osobowe w celach określonych w umowie i zasadach bezpieczeństwa informacji lub w celu wypełnienia zobowiązań regulacyjnych i prawnych.
8.3. Zgodnie z Polityką Prywatności zobowiązujemy się nie ujawniać danych osobowych naszych użytkowników nikomu poza pracownikami, którzy będą ich używać wyłącznie w celu lepszego świadczenia usług. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkowników na uzasadnione żądanie organów rządowych.
8.4. Przechowujemy kopie całej korespondencji otrzymanej od użytkowników, aby dokładnie rejestrować wszystkie otrzymywane informacje.

9. UŻYWANIE PLIKÓW COOKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

9.1. Używamy plików cookie, aby zapewnić funkcjonalność witryny. “Cookie” to specjalny mały plik tekstowy zapisywany na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania witryny. Za pomocą ciasteczek możemy rozpoznać poszczególnych użytkowników, gdy ponownie odwiedzają stronę. Więcej informacji na temat kontroli i usuwania ciasteczek można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org. Pamiętaj, że usunięcie naszych ciasteczek może zablokować dostęp do niektórych sekcji i funkcji witryny.

10. REKLAMACJE I ZAŻALENIA

10.1. Jeśli masz jakiekolwiek reklamacje i zażalenia dotyczące działania witryny, gorąco prosimy o jak najszybsze przesłanie zgłoszenia do Działu Obsługi Klienta.
10.2. Użytkownik zgadza się, że zapis sporu przechowywany na serwerze może być wykorzystany jako dowód przy rozpatrywaniu reklamacji.

11. OKOLICZNOŚĆ SIŁY WYŻSZEJ

11.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań wymienionych w umowie, jeśli są one spowodowane przez okoliczność siły wyższej, do których należą: klęski żywiołowe, wojny, zamieszki społeczne, spory przemysłowe, przerwy w dostawach mediów publicznych, ataki z wykorzystaniem technologii DDoS lub inne ataki internetowe, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie witryny.
11.2. Podczas trwania okoliczności siły wyższej działalność witryny jest uważana za zawieszoną. W tym okresie następuje odroczenie wykonania zobowiązań. Firma zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich dostępnych środków w celu znalezienia rozwiązań, które pozwolą jej na wypełnienie zobowiązań wobec użytkowników, aż do zakończenia działania okoliczności siły wyższej.

12. DISCLAIMER

12.1. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie wyegzekwować jakiegokolwiek zobowiązania ze strony użytkownika lub gdy nie będziemy w stanie zrealizować któregokolwiek ze środków zaradczych, do których jesteśmy uprawnieni, nie będzie to oznaczało zrzeczenia się tych środków i nie zwolni użytkownika ze zobowiązania.
12.2. W przypadku, gdy nasza odmowa wypełnienia któregokolwiek z obowiązków wymienionych w umowie nie zostanie sformalizowana i przedstawiona w pełni zgodnie z powyższymi postanowieniami, nie będzie ona miała pełnej mocy i nie będzie wywierała żadnych skutków.

13. KLAUZULA ODRĘBNOŚCI

13.1. Jeśli którakolwiek z klauzul umowy stanie się nieważna, bezprawna lub uchylona, wówczas klauzula ta zostanie wyodrębniona z pozostałej części umowy, która zachowa swoją pełną moc i skuteczność. W takich przypadkach część uznana za nieważną zostanie zmieniona zgodnie z uaktualnionymi przepisami.

14. LINKI

14.1. Witryna może zawierać linki do innych zasobów, które są poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, działania lub zaniechania ich właścicieli oraz za treść reklam i sponsoring osób trzecich. Hiperłącza do innych stron podajemy wyłącznie w celach informacyjnych. Prosimy zwrócić uwagę, że użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko.